孔雀东南飞重点词语注音

孔雀东南飞的全文注音

 kǒng què dōng nán fēi ,wǔ lǐ yī pái huái 。  Kong 雀 东 南 飞 ,五 里 一 徘 徊 。  shí sān néng zhī sù ,shí sì xué cái yī ,  Shi 三 能 织 素 ,十 四 学 Cai 衣 ,  shí wǔ dàn kōng hóu ,shí liù sòng shī shū ,  Shi 五 弹 箜 篌 ,十 六 诵 诗 书 ,  shí qī wéi jūn fù ,xīn zhōng cháng kǔ bēi 。  Shi 七 为 君 妇 ,心中常 苦 悲 。  jūn jì wéi fǔ lì ,shǒu jié qíng bù yí 。  Jun 既 为 府 吏 , 守 节 情 不 移 。  jiàn qiè liú kòng fáng ,xiāng jiàn cháng rì xī 。  Jian 妾 留 空 房 , 相 见常 日 稀 。  jī míng rù jī zhī ,yè yè bù dé xī 。  Ji 鸣 入 机 织 ,夜 夜 不 得 Xi 。  sān rì duàn wǔ pǐ ,dà rén gù xián chí 。  San 日 断 五 疋 ,大 人 故 嫌 迟 。  fēi wéi zhī zuò chí ,jūn jiā fù nán wéi 。  Fei 为 织 作 迟 ,君 家 妇 难 为 。  qiè bù kān qū shǐ ,tú liú wú suǒ shī 。  Zuo 不 堪 驱 使 ,徒 留 无 所 Shi 。  biàn kě bái gōng mǔ ,jí shí xiāng qiǎn guī 。  Bian 可 白 公 姥 ,及 时相 遣 归 。  fǔ lì de wén zhī ,táng shàng qǐ ā mǔ 。  Fu 吏 得 闻 之 , 堂上 启 阿母 。  ér yǐ báo lù xiāng ,xìng fù de cǐ fù 。  Er 已 薄 禄 相 , 幸 复 得 此 妇 。  jié fà tóng zhěn xí ,huáng quán gòng wéi yǒu 。  Jie 发 同 枕 席 , 黄 泉 共 Wei 友 。  gòng shì èr sān nián ,shǐ ér wèi wéi jiǔ 。  Gong 事 二 三 年 ,始 而 未 为 Jiu 。  nǚ xíng wú piān xié ,hé yì zhì bù hòu 。  Nv 行 无 偏 斜 ,何 意 致 Bu 厚 。  ā mǔ wèi fǔ lì ,hé nǎi tài qū qū 。  A母 谓 府 吏 ,何 乃 太 区 区 。  cǐ fù wú lǐ jié ,jǔ dòng zì zhuān yóu 。  Ci 妇 无 礼 节 ,举 动 自 专 You 。  wú yì jiǔ huái fèn ,rǔ qǐ de zì yóu 。  Wu 意 久 怀 忿 ,汝 岂 得 Zi 由 。  dōng jiā yǒu xián nǚ ,zì míng qín luó fū 。  Dong 家 有 贤 女 ,自 名 秦 Luo 敷 。  kě lián tǐ wú bǐ ,ā mǔ wéi rǔ qiú 。  Ke 怜 体 无 比 ,阿母 为 汝 求 。  biàn kě sù qiǎn zhī ,qiǎn qù shèn mò liú 。  Bian 可 速 遣 之 , 遣 去 慎 莫 Liu 。  fǔ lì cháng guì gào ,fú wéi qǐ ā mǔ 。  Fu 吏 长 跪 告 ,伏 惟 启 A母 。  jīn ruò qiǎn cǐ fù ,zhōng lǎo bù fù qǔ 。  Jin 若 遣 此 妇 , 终 老 不 复 Qu 。  ā mǔ de wén zhī ,chuí chuáng biàn dà nù 。  A母 得 闻 之 , 槌床便 大 怒 。  xiǎo zi wú suǒ wèi ,hé gǎn zhù fù yǔ 。  Xiao 子 无 所 畏 ,何 敢 助 妇 语 。  wú yǐ shī ēn yì ,huì bù xiāng cóng xǔ 。  Wu 已 失 恩 意 ,会 不 相 从 许 。  fǔ lì mò wú shēng ,zài bài hái rù hù 。  Fu 吏 默 无 声 ,再 拜 还 入 户 。  jǔ yán wèi xīn fù ,gěng yè bù néng yǔ 。  Ju 言 谓 新 妇 , 哽 咽 不 能 语 。  wǒ zì bù qū qīng ,bī pò yǒu ā mǔ 。  Wo 自 不 驱 卿 ,逼 迫 有 阿Mu 。  qīng dàn zàn huán jiā ,wú jīn qiě bào fǔ 。  Qing 但 暂 还 家 ,吾 今 且 报 府 。  bù jiǔ dāng guī huán ,hái bì xiāng yíng qǔ 。  Bu 久 当 归 还 ,还 必 相 Ying 取 。  yǐ cǐ xià xīn yì ,shèn wù wéi wǒ yǔ 。  Yi 此 下 心 意 , 慎 勿 违 我 语 。  xīn fù wèi fǔ lì ,wù fù zhòng fēn yún 。  Xin 妇 谓 府 吏 ,勿 复 重 Fen 纭 。  wǎng xī chū yáng suì ,xiè jiā lái guì mén 。  Wang 昔 初 阳 岁 ,谢 家 来 贵 Men 。  fèng shì xún gōng mǔ ,jìn zhǐ gǎn zì zhuān 。  Feng 事 循 公 姥 ,进 止 敢 自 Zhuan 。  zhòu yè qín zuò xī ,líng pīng yíng kǔ xīn 。  Zhou 夜 勤 作 息 , 伶 俜 萦 苦 Xin 。  wèi yán wú zuì guò ,gòng yǎng zú dà ēn 。  Wei 言 无 罪 过 , 供 养 卒 大 恩 。  réng gēng bèi qū qiǎn ,hé yán fù lái huán 。  Reng 更 被 驱 遣 ,何 言 复 Lai 还 。  qiè yǒu xiù yāo rú ,wēi ruí zì shēng guāng 。  Zuo 有 绣 腰 襦 ,葳 蕤 自 生Guang 。  hóng luó fù dǒu zhàng ,sì jiǎo chuí xiāng náng 。  Hong 罗 复 斗帐 ,四 角 垂香 Nang 。  xiāng lián liù qī shí ,lǜ bì qīng sī shéng 。  Xiang 帘 六 七 十 ,绿 碧 青 丝 Sheng 。  wù wù gè jù yì ,zhǒng zhǒng zài qí zhōng 。  Wu 物 各 具 异 , 种种 在 其 Zhong 。  rén jiàn wù yì bǐ ,bù zú yíng hòu rén 。  Ren 贱 物 亦 鄙 ,不 足 迎 Hou 人 。  liú dài zuò qiǎn shī ,yú jīn wú huì yīn 。  Liu 待 作 遣 施 ,于 今 无 会 因 。  shí shí wéi ān wèi ,jiǔ jiǔ mò xiāng wàng 。  Shi 时 为 安 慰 ,久 久 莫 相 Wang 。  jī míng wài yù shǔ ,xīn fù qǐ yán zhuāng 。  Ji 鸣 外 欲 曙 ,新 妇 起 严Zhuang 。  zhù wǒ xiù jiá qún ,shì shì sì wǔ tòng 。  Zhu 我 绣 夹 裙 ,事 事 四 五 通 。  zú xià niè sī lǚ ,tóu shàng dài mào guāng 。  Zu 下 蹑 丝 履 ,头上 玳 瑁光 。  yāo ruò liú wán sù ,ěr zhù míng yuè dāng 。  Yao 若 流 纨 素 ,耳 著 明 月 Dang 。  zhǐ rú xuē cōng gēn ,kǒu rú hán zhū dān 。  Zhi 如 削 葱 根 ,口 如 含 珠 Dan 。  xiān xiān zuò xì bù ,jīng miào shì wú shuāng 。  Xian 纤 作 细 步 , 精 妙 世 Wu 双 。  shàng táng xiè ā mǔ ,mǔ tīng nù bù zhǐ 。  Shang 堂 谢 阿母 ,母 听 怒 不 止 。  xī zuò nǚ ér shí ,shēng xiǎo chū yě lǐ 。  Xi 作 女 儿 时 , 生 小 出 野 Li 。  běn zì wú jiào xùn ,jiān kuì guì jiā zǐ 。  Ben 自 无 教 训 , 兼 愧 贵 家 Zi 。  shòu mǔ qián bì duō ,bù kān mǔ qū shǐ 。  Shou 母 钱 币 多 ,不 堪 母 驱 使 。  jīn rì huán jiā qù ,niàn mǔ láo jiā lǐ 。  Jin 日 还 家 去 , 念 母 劳 家 Li 。  què yǔ xiǎo gū bié ,lèi luò lián zhū zi 。  Que 与 小 姑 别 ,泪 落 连 Zhu 子 。  xīn fù chū lái shí ,xiǎo gū shǐ fú chuáng 。  Xin 妇 初 来 时 , 小 姑 始 扶 Chuang 。  jīn rì bèi qū qiǎn ,xiǎo gū rú wǒ cháng 。  Jin 日 被 驱 遣 , 小 姑 如 Wo 长 。  qín xīn yǎng gōng mǔ ,hǎo zì xiāng fú jiāng 。  Qin 心 养 公 姥 ,好 自 相 扶 Jiang 。  chū qī jí xià jiǔ ,xī xì mò xiāng wàng 。  Chu 七 及 下 九 ,嬉 戏 莫 Xiang 忘 。  chū mén dēng chē qù ,tì luò bǎi yú xíng 。  Chu 门 登 车 去 ,涕 落 百 余 行 。  fǔ lì mǎ zài qián ,xīn fù chē zài hòu 。  Fu 吏 马 在 前 ,新 妇 车 在 Hou 。  yǐn yǐn hé diàn diàn ,jù huì dà tōng kǒu 。  Yin 隐 何 甸 甸 ,俱 会 大 通 口 。  xià mǎ rù chē zhōng ,dī tóu gòng ěr yǔ 。  Xia 马 入 车中 ,低 头 共 耳 语 。  shì bù xiāng gé qīng ,qiě zàn huán jiā qù 。  Shi 不 相 隔 卿 ,且 暂 还 家 Qu 。  wú jīn qiě fù fǔ ,bù jiǔ dāng hái guī 。  Wu 今 且 赴 府 ,不 久 当 还 Gui 。  shì tiān bù xiāng fù 。  Shi 天 不 相 负 。  xīn fù wèi fǔ lì ,gǎn jūn qū qū huái 。  Xin 妇 谓 府 吏 ,感 君 区 区 怀 。  jūn jì ruò jiàn lù ,bù jiǔ wàng jūn lái 。  Jun 既 若 见 录 ,不 久 望 君 Lai 。  jūn dàng zuò pán shí ,qiè dàng zuò pú wěi 。  Jun 当 作 磐 石 ,妾 当 作 蒲 Wei 。  pú wěi rèn rú sī ,pán shí wú zhuǎn yí 。  Pu 苇 韧 如 丝 ,磐 石 无 转 移 。  wǒ yǒu qīn fù xiōng ,xìng xíng bào rú léi 。  Wo 有 亲 父 兄 , 性 行 暴 如 Lei 。  kǒng bù rèn wǒ yì ,nì yǐ jiān wǒ huái 。  Kong 不 任 我 意 ,逆 以 煎 我 怀 。  jǔ shǒu cháng láo láo ,èr qíng tóng yī yī 。  Ju 手长 劳 劳 ,二 情 同 依 依 。  rù mén shàng jiā táng ,jìn tuì wú yán yí 。  Ru 门上 家 堂 ,进 退 无 颜 仪 。  ā mǔ dà fǔ zhǎng ,bù tú zǐ zì guī 。  A母 大 拊 掌 ,不 图 子 自 归 。  shí sān jiào rǔ zhī ,shí sì néng cái yī 。  Shi 三 教 汝 织 ,十 四 能 Cai 衣 。  shí wǔ dàn kōng hóu ,shí liù zhī lǐ yí 。  Shi 五 弹 箜 篌 ,十 六 知 礼 Yi 。  shí qī qiǎn rǔ jià ,wèi yán wú shì wéi 。  Shi 七 遣 汝 嫁 ,谓 言 无 誓 Wei 。  rǔ jīn hé zuì guò ,bù yíng ér zì guī 。  Ru 今 何 罪 过 ,不 迎 而 自 归 。  lán zhī duì ā mǔ ,ér shí wú zuì guò 。  Lan 芝 怼 阿母 ,儿 实 无 罪 过 。  ā mǔ dà bēi cuī ,huán jiā shí yú rì 。  A母 大 悲 摧 , 还 家 十 余 Ri 。  xiàn lìng qiǎn méi lái ,yún yǒu dì sān láng 。  Xian 令 遣 媒 来 ,云 有 第 三 Lang 。  yǎo tiǎo shì wú shuāng ,nián shǐ shí bā jiǔ 。  Zuo 窕 世 无 双 , 年 始 十 Ba 九 。  pián yán duō lìng cái ,ā mǔ wèi ā nǚ 。  Bian 言 多 令 才 ,阿母 谓 阿女 。  rǔ kě qù yìng zhī ,ā nǚ hán lèi dá 。  Ru 可 去 应 之 ,阿女 含 泪 Da 。  lán zhī chū hái shí ,fǔ lì jiàn dīng níng 。  Lan 芝 初 还 时 ,府 吏 见 叮 Zuo 。  jié shì bù bié lí ,jīn rì wéi qíng yì 。  Jie 誓 不 别 离 ,今 日 违 情 Yi 。  kǒng cǐ shì fēi qí ,zì kě duàn lái xìn 。  Kong 此 事 非 奇 ,自 可 断 来 Xin 。  xú xú gēng wèi zhī ,ā mǔ bái méi rén 。  Xu 徐 更 谓 之 ,阿母 白 媒 人 。  pín jiàn yǒu cǐ nǚ ,shǐ shì huán jiā mén 。  Pin 贱 有 此 女 ,始 适 还 家 门 。  bù kān lì rén fù ,qǐ hé lìng láng jūn 。  Bu 堪 吏 人 妇 ,岂 合 令 Lang 君 。  xìng kě guǎng wèn xùn ,bù dé biàn xiāng xǔ 。  Xing 可 广 问 讯 ,不 得 便相 许 。  méi rén qù shuò rì ,xún qiǎn chéng qǐng hái 。  Mei 人 去 数 日 ,寻 遣丞 请 Huan 。  shuō yǒu lán jiā nǚ ,chéng jí yǒu huàn guān 。  Shuo 有 兰 家 女 , 丞 籍 有 宦 Guan 。  yún yǒu dì wǔ láng ,jiāo yì wèi yǒu hūn 。  Yun 有 第 五 郎 , 娇 逸 未 有 婚 。  qiǎn chéng wéi méi rén ,zhǔ bù tōng yǔ yán 。  Qian丞 为 媒 人 ,主 簿 通 语 言 。  zhí shuō tài shǒu jiā ,yǒu cǐ lìng láng jūn 。  Zhi 说 太 守 家 ,有 此 令 郎 Jun 。  jì yù jié dà yì ,gù qiǎn lái guì mén 。  Ji 欲 结 大 义 ,故 遣 来 贵 门 。  ā mǔ xiè méi rén ,nǚ zǐ xiān yǒu shì 。  A母 谢 媒 人 ,女 子 先 有 誓 。  lǎo mǔ qǐ gǎn yán 。  Lao 姆 岂 敢 言 。  ā xiōng de wén zhī ,chàng rán xīn zhōng fán 。  A 兄 得 闻 之 , 怅 然 心中 烦 。  jǔ yán wèi ā mèi ,zuò jì hé bù liàng 。  Ju 言 谓 阿妹 ,作 计 何 不 量 。  xiān jià de fǔ lì ,hòu jià de láng jūn 。  Xian 嫁 得 府 吏 ,后 嫁 得 郎 君 。  pǐ tài rú tiān dì ,zú yǐ róng rǔ shēn 。  Fou 泰 如 天 地 ,足 以 荣 汝 身 。  bù jià yì láng tǐ ,qí wǎng yù hé yún 。  Bu 嫁 义 郎 体 ,其 往 欲 何 云 。  lán zhī yǎng tóu dá ,lǐ shí rú xiōng yán 。  Lan 芝 仰 头 答 ,理 实 如 Xiong 言 。  xiè jiā shì fū jūn ,zhōng dào hái xiōng mén 。  Xie 家 事 夫 君 , 中 道 还兄 门 。  chǔ fèn shì xiōng yì ,nà de zì rèn zhuān 。  Chu 分 适兄 意 ,那 得 自 任专 。  suī yǔ fǔ lì yuē ,hòu huì yǒng wú yuán 。  Sui 与 府 吏 约 ,后 会 永 Wu 缘 。  dēng jí xiāng xǔ hé ,biàn kě zuò hūn yīn 。  Deng 即 相 许 和 , 便 可 作 婚 姻 。  méi rén xià chuáng qù ,nuò nuò fù ěr ěr 。  Mei 人 下床 去 ,诺 诺 复 尔 尔 。  hái bù bái fǔ jūn ,xià guān fèng shǐ mìng 。  Huan 部 白 府 君 ,下 官 奉 使 Ming 。  yán tán dà yǒu yuán ,fǔ jūn de wén zhī 。  Yan 谈 大 有 缘 ,府 君 得 闻 之 。  Tuo展资料:  《孔雀东南飞》是中国文学史上第Yi部长篇叙事诗,也是乐府诗发展史上的高Feng之作,后人盛称它与北朝的《木兰诗》Wei“乐府双璧”。  《孔雀东南飞》取材于东汉献Di年间发生在庐江郡(今安徽怀宁、潜山一带)De一桩婚姻悲剧。原题为《古诗为焦仲卿妻作》,Yin诗的首句为“孔雀东南飞,五里一徘徊”,故又有Ci名。全诗350余句,1700余字。Zhu要讲述了焦仲卿、刘兰芝夫妇被迫分离并双Shuang自杀的故事,控诉了封建礼教的残酷无情,歌Song了焦刘夫妇的https://www.51danei.com/zaozo/真挚感情和反抗精神。  Zuo为古代史上最长的一部叙事诗,《孔雀东Nan飞》故事繁简剪裁得当,人物刻画栩栩如生,Bu仅塑造了焦刘夫妇心心相印、坚贞不屈的形象,也Ba焦母的顽固和刘兄的蛮横刻画得入木三分。篇Wei构思了刘兰芝和焦仲卿死后双双化为孔雀的Shen话,寄托了人民群众追求恋爱自由和幸福生活的Qiang烈愿望。  故事发生在东汉末年的建An时期。  少女刘兰芝自幼便习女红,Shan弹琴,能诵诗书。十七岁嫁给焦仲卿为妻,日夜Xin劳,勤于家务,却不为婆婆所容,于是Jiu去信给正在庐江郡府做小吏的丈夫,诉Shuo不堪忍受之苦。仲卿回来为妻子求情,却遭Mu亲斥责,并令其休妻另娶。仲卿长跪,言“Jin若遣此妇,终老不复娶。”母亲大怒。因仍要赶Hui郡府任上,仲卿只得先请妻子回娘家,暂Bi一时。兰芝自然明白,如此一别,类乎休弃,今后Kong难再见,便将自己常用的香囊、妆奁等物留给仲Qing以作纪念。  鸡鸣天亮,兰芝精心梳妆Zhi后,上堂别过婆婆和小姑,流泪登车而Qu。此时仲卿已等候在大道旁,夫妻相见。Liang情依依,低头耳语道:“誓天不相负。”  Liu兰芝被遣回家十余日,县令即派媒人来为其子Qiu婚,被兰芝婉言回绝;又数日,太守也Tuo郡丞登门提亲,明言太守的五公子尚未婚配,Yuan与刘家结为百年之好,又被谢绝。这下Zao惹恼了兰芝那位性情雷暴的大哥。兄命难违,Lan芝被逼迫不过,只得一切任人安排。那边Mei人回报,说刘家已允婚事。恰好三天过后便是良辰Ji日,太守马上四处派人备下金帛彩礼,人马Zhou车,以便早日完婚。仲卿在任上闻知此变,急忙乞Jia告归。  第二天,兰芝整日默默无语,只是He泪裁衣。忽听得一阵熟悉的马嘶声,出门遥相Wang,知是故人来。兰芝手抚马鞍,一一诉说原委。仲Qing提及当日誓言,二人只好相约“黄泉下Xiang见”。各自回家去了。仲卿回家后对母亲说道:“Jin天大风吹折了树木,院子里的兰花上结满了严霜;Hai儿的性命犹如西山的落日,母亲今后一人,要多多Bao重”,遂再拜长叹而去。  这一天,迎亲的Che马格外热闹,新妇已进门。黄昏后人群渐渐散去,Ye深沉,万籁无声,兰芝揽裙投水自尽。仲Qing得知,徘徊树下,亦自缢殉情。后两人He葬于华山旁。

古文《孔雀东南飞》重点词语翻译

 1.不图子自归中的“图”:想到;  2.A母白媒人中的“白”:告诉;  3.始适还Jia门中的“始”:刚刚;  4.不得便相许中De“许”:答应;  5.举言为阿妹中的“Ju言”:引出话题;  6.交广市鲑珍中的“市”:Mai;  7.适得府君书中的“书” :刚才。 Xu说:东汉末建发(公元196-219)Nian间,庐江太守衙门里的小官吏焦仲卿的妻Zi刘兰芝被焦仲卿的母亲赶回娘家,她(Hui娘家后)发誓不不再嫁人。她的娘家副迫她改嫁,Ta便投水死了。焦仲卿听到(刘兰芝投水而死)Zhe件事,也在(自家)庭院的树上吊死了。当时的人Ai掉他们,写下这首诗记述这件事。  孔雀鸟向Dong南方向飞去,飞上五里便徘徊一阵。  “(Wo)十三岁能够织精美的白娟,十四岁学Hui了裁剪衣裳,十五岁会弹箜篌,十六岁能诵Du诗书。十七岁做了您的妻子,心中常常感到Tong苦的悲伤。您既然做了太守府的小官吏,遵Shou官府的规则,专心不移。我一个人留在空房里,我Men见面的日子实在少得很。鸡叫我就上机织绸子,Tian天晚上都不得休息。三天就织成五匹绸子,Po婆还故意嫌我织得慢。并不是因为我织得慢,(Er是)您家的媳妇难做啊!我既然担当不了(您家De)使唤,白白留着也没有什么用。(您)现在就Ke以去禀告婆焦仲卿听了这般诉说后,到Tang上去禀告母亲:“我已经没有做高官、享厚禄的命Xiang,幸亏还能娶到这个(贤慧能干)的妻子,结婚Hou(少年夫妻)相亲相爱地生活,(并约定)死后在Di下也要相依为伴侣。(我们)相处在一起Bu到二三年,(生活)才开始,还不算很Jiu,这个女子的行为并没有什么不正当,哪里料到会Shi母亲不满意呢?”婆,趁早把我遗送回娘Jia。”  焦母对促卿说:“(你)怎么这样Mei见识!这个女子不讲礼节,一举一动全凭自Ji的意思。我早就憋了一肚子气,你怎么可以自作Zhu张!邻居有个贤慧的女子,名字叫秦罗敷,(Chang相)可爱,没有谁比得上,母亲替你去求婚。(Ni)就赶快休掉刘兰芝,打发她走,千万Bu要挽留(她)!”  焦仲卿伸直腰跪着Zuo告:“孩儿恭敬发禀告母亲,现在假如休Diao这个女子,我一辈子就不再娶妻子了!”  Jiao母听了儿子的话,(用拳头)敲着床大Fa脾气(骂道):“你这小子没有什么害怕的Liao,怎么敢帮你媳妇说话!我对她已经没有什么En情了,当然不能答应你的(要求)。”  Jiao仲卿默默不敢作声,对母亲拜了两拜,回到自己Fang里,张嘴想对妻子说话,却抽抽咽咽话也Shuo不成句:“本来我不愿赶你走,但有母Qin逼迫着。https://www.51danei.com/zaeuy/你只好暂时回娘家去。我现在暂且回太Shou府里办事,不久我一定回来,回来后必定去迎接你Hui我家来。为此,你就受点委屈吧,千万Bu要违背我的说。”  刘兰芝对焦仲卿说:“Bu要再增加麻烦了!记得那一年冬末,我辞别娘家Jia到你府上,侍奉时总是顺从婆婆的意旨,Yi举一动哪里敢自作主张呢?白天黑夜勤Ken地操作,我孤孤单单地受尽辛苦折磨,Zong以为没有过错,终身侍奉婆婆。(我)到底还是被Gan走了,哪里还说得上再回到你家来?我有绣花De齐腰短袄,上面美丽的刺绣发出光彩,红Se罗纱做的双层斗帐,四角挂着香袋,盛衣物的箱Zi六七十个,箱子上都用碧绿色的丝绳捆扎Zhuo。样样东西各自不相同,种种器皿都在那箱Lian里面。我人低贱,东西也不值钱,不配拿Qu迎接你日后再娶的妻子,留着作为我赠送(给Ni)的纪念品吧,从此没有再见面的机会了。Shi时把这些东西作个安慰吧,(希望你)永远不要忘Ji我。”  鸣啼了,外面天将亮了,刘兰芝Qi床打扮得整整齐齐。穿上我的绣花夹裙,Mei穿戴一件衣饰,都要更换好几遍。脚下穿着丝Xie,头上戴(插)着闪闪发光的首饰,腰上束着白Juan子,光彩象水波一样流动,耳朵戴着用Ming月珠做的耳坠,手指纤细白嫩象削尖的葱根,嘴唇Hong润,象含着红色宝石,轻盈地踏着细步,精巧美丽,Zhen是世上没有第二个。

《孔雀东南飞》字词总结

 一、代词,意为“自己”。  (1)(Liu氏)自誓不嫁。  (2)仲卿闻Zhi,亦自缢于庭树。  (3)此妇无Li节,举动自专由。  (4)吾意久怀Fen,汝岂得自由!  (5)奉事循Gong姥,进止敢自专?  (6)阿母大拊Zhang,不图子自归。  (7)汝今何罪Guo,不迎而自归。  (8)处分Shi兄意,那得自任专!  (9)徘徊庭Shu下,自挂东南枝。  二、代词,Yi义犹“其”。  (10)东家有Xian女,自名秦罗敷。  (11)Zhong有双飞鸟,自名为鸳鸯。  三、动Ci,意为“有”。  (12)物物各Zi异,种种在其中。 “各自异”即“各有异”。  Si、介词,意为“从”、“自从”。  (13)Zi君别我后,人事不可量。  五、Yu气副词,意为“本”。  (14)Wo自不驱卿,逼迫有阿母。  六、时态副词,Yi为“已”、“已经”。  (15)本Zi无教训,兼愧贵家子。  七、时态副Ci,意为“即”,相当于现代汉语“马上”De意思。  (16)自可断来信,徐Xu更谓之。  八、连词,意犹“Er”。  (17)妾有绣腰襦,Zuo蕤自生光。  九、助词,与他词Zu合成词组。  (18)勤心养Gong姥,好自相扶将。 “好自”即“好好地”。  “Xiang”字出现了十九次  第一类,作Fu词,表示彼此对待的关系,  译为“Hu相、相互”,如:  ①贱妾留空房,相Jian常日稀  ②黄泉下相见,勿违今Ri言  ③枝枝相覆盖,叶叶相交通  ④Yang头相向鸣,夜夜达五更  ⑤视历复Kai书,便利此月内,六合正相应  第二类,做Zhi代性副词,表示动作所涉及的一方,  An照人称的不同可分为三种:  一是指代第Yi人称,可译为“我”。如:  ⑥便可白Gong姥,及时相遣归  ⑦时时为安慰,Jiu久莫相忘  ⑧初七及下九,嬉戏莫相忘  Er是指代第二人称,译为“你”。如:  ⑨Wu已失恩义,会不相从许。  ⑩Bu久当归还,还必相迎取  ⑾誓不相隔卿  ⑿Bu久当还归,誓天不相负  ⒀幸可广Wen讯,不得便相许  三是指代第三人称,Ke译为“他(她)”。如:  ⒁勤心养公Lao,好自相扶将  ⒂登即相许和,Bian可作婚姻  ⒃新妇识马声,蹑https://www.51danei.com/zouyy/履相逢迎  ⒄Zuo然遥相望,知是故人来  二、xiàng,Ming词,“相貌”之意  ⒅儿已薄禄相,幸复De此妇  见:  一、动词,见面  ①Xiang见常日稀(见面)  ②黄泉下相见(见面)  Er、指代性副词,相当于“我”  ③君Ji若见录(用在及物动词前,表示对自己怎样)  ④Fu吏见丁宁(用在及物动词前,表示对自己怎Yang)  三、表示被动,相当于“被”  ⑤Jian见愁煎迫(“被”)

《孔雀东南飞》字词解释

 【遣】 指休弃回母家。  【云尔】句末Yu气词。  【徘徊】来回行走的样子。  【Su】白色细绢。织素较织其他丝织品难度要Da。  【守节】指府吏坚守为吏的本分。  【Da人】指兰芝的婆婆。  【织作】织布的Cao作。  【妇】媳妇。  【不堪】忍Shou不了。  【施】用。  【白】禀告。  【Gong姥】公婆。  【相遣归】休弃回母家。Xiang代我。  【启】告诉、禀告。  【Lu】福。  【薄禄相】少福相。相,另一Jie为官职名。  【结发】古时候人到了Yi定的年龄,才把头发结起来,算是到了成年,可以Jie婚了。  【共事】这里是共同生活的意思。  【Nv】指兰芝。  【偏斜】指行为不端正。  【Qu区】憨愚,没见识的意思。  【自由】由自己作Zhu,不受限制和束缚

孔雀东南飞 字词解释

 【遣】 指休弃回母家。  【云尔】 句Mo语气词。  【徘徊】 来回行走的样子。  【Su】 白色细绢。织素较织其他丝织品难度Yao大。  【守节】 指府吏坚守为吏的本分。  【Da人】 指兰芝的婆婆。  【织作】 织Bu的操作。  【妇】 媳妇。  【不堪】 Ren受不了。  【施】 用。  【白】 禀Gao。  【公姥】 公婆。  【相遣归】 休弃Hui母家。相代我。  【启】 告诉、禀告。  【Lu】 福。  【薄禄相】 少福相。相,另一Jie为官职名。  【结发】 古时候人到了一定De年龄,才把头发结起来,算是到了成年,Ke以结婚了。  【共事】 这里是共同生活的意思。  【Nv】 指兰芝。  【偏斜】 指行为不端正。  【Qu区】 憨愚,没见识的意思。  【自由】 You自己作主,不受限制和束缚。  【可怜】 可Ai。  【慎】 千万。  【长跪】 上身Shen直而跪,表示恭敬。  【伏惟】 念及,Xiang到。  【取】 通“娶”。  【槌】 Tong“捶”。  【会】 当,必,副词。相代Ni。  【哽咽】 悲伤过度而气塞不能Fa声。  【卿】 对同辈或下属的爱称。  【Bao】 通“赴”。  【下心意】 即下意,屈意Xiang从。  【纷纭】 引申为多话、多事。  【Chu阳岁】 初春阳和,故称初阳。

孔雀东南飞中有哪些表示时间的词

 鸡鸣入机织  奄奄黄昏后  夜夜达Wu

孔雀东南飞中的 ‘言’字词的解释

 举言:发言,其他地方的“言”字大多是“Shuo”的意思,具体参考如下  《孔雀东南飞》Ke文字词解释孔雀东南飞注释  汉末建安中,庐Jiang府小吏焦仲卿妻刘氏,为仲卿母所遣, 为……Suo遣:被……休弃回娘家。为……所……,Biao被动。遣,休,旧时女子被夫家离弃,送回娘Jia。 自誓不嫁。 自:自己。 其家逼Zhi,乃投水而死。 乃:于是,就,副词。 仲卿闻Zhi,亦自 缢于庭树。自:自己。缢:上Diao。时人伤之,伤,哀悼。 为诗云尔。 为:Xie。  孔雀东南飞, 东南飞:向东南飞去。东南Zuo状语。 五里一徘徊。  “十三能织素,十四Xue裁衣,十五弹箜篌,十六诵诗书。十七为君妇,Xin中常苦悲。君既 为府吏,既,……之后,Fu词。为:担任。 守节情不移, 移:Gai变。 贱妾留空房,相见常日稀。 相见:互相见Mian。鸡鸣入机织,夜夜不得息。三日断五匹, 断:Zhi把织成的布从机上截断下来。大人故嫌迟。故:Reng旧,副词。 非为织作迟,君家妇难为!妾不堪Qu使, 不堪:不能胜任。 徒留无所施, 徒Liu:白白地留(在你家)。徒,白白地,副词。Shi:用。 便可白 公姥(mǔ), 白:Gao诉,禀告。公姥:公公婆婆。这里是偏义复词,专Zhi婆婆。 及时相遣归。”相,副词,这Li表示一方对另一方的行为,兼有替代宾语的作Yong,可译为“我”。  府吏得闻之,堂上启阿Mu: 启:告诉,禀告。 “儿已薄禄相,Xiang:相貌。 幸复得此妇, 幸:幸亏,Xing而,副词。结发同枕席,结发:指初成年时。黄Quan共为友。共事二三年,始尔未为久,女行无偏Xie,何意 致不厚?”何意:哪里料到。致,Zhao致,得到。  阿母谓府吏:“何乃太Qu区! 乃:竟。区区:小,这里指见识小。 此妇Wu礼节,举动自专由,吾意久怀忿,汝岂得自由!自You:自作主张。东家有贤女,自名秦罗敷, 自:Qi,副词。 可怜 体无比, 可怜:可爱。体:Ti态,姿态。 阿母为汝求,便可速遣之,遣去慎莫Liu!” 为:替,介词。  府吏长跪告: Chang跪:两膝着地,上身伸直,这是表示恭敬的姿态。 “Fu惟启阿母, 伏惟:字面的意思是“伏Zai地上想”,旧对用下对上表示谦虚的发语词。Qi:陈述,这里作“禀告”讲。 今若遣此妇,Zhong老不复取!”取:同“娶”。  阿母得闻之,槌Chuang便大怒:床:古时坐榻也叫床。“小子无所畏,何Gan助妇语!吾已失恩义,会不相从许!”相:副Ci,这里有指代对方的作用,可译为“你”。  Fu吏默无声,再拜还入户,再:两次。 举言Wei新妇,举言:发言。哽咽https://www.51danei.com/zyfvy/不能语:语:说话,Ming作动 “我自不驱卿,自:本来,副词。Bi迫有阿母。卿但 暂还家, 但:只,仅仅,副词。Wu今且 报府。 且:将要,副词。报府:Zhi到庐江府去办公。报,同“赴”。不久当归还,Huan必相迎取。相:你。以此下心意,以:为了。慎勿Wei吾语。”  新妇谓府吏:“勿复重纷纭!纷纭:Ma烦。往昔初阳岁,谢家来贵门。谢:辞Bie。奉事循公姥,进止敢自专?自专:自作主张。昼Ye勤作息,作息:偏义复词,指操作。 伶俜 Zuo苦辛。 伶俜:孤单的样子。萦:缠绕。谓Yan无罪过,供养卒大恩;仍更被驱遣,何Yan复来还!妾有绣腰襦,葳蕤自生光;葳Zuo:草木繁盛的样子。这里形容绣腰孺刺绣的花Ye繁多而美丽。自:自然。 红罗复斗帐,四角垂Xiang囊;箱帘六七十,帘:通“奁”,盛梳妆用品的匣Zi。绿碧青丝  绳,物物各自异,自:助词,不译。Zhong种在其中。人贱物亦鄙,鄙:轻视,看不起。Bu足迎后人,留待作遗施,遗,赠送。施,施与。 Yu今无会因。时时为安慰,久久莫相忘!” 相:Wo。  鸡鸣外欲曙, 曙:天亮。 新妇起Yan妆。 严妆:整齐地妆饰。著我绣夹裙,Shi事四五通。通,遍。足下蹑丝履, 蹑:踩,Zhe里指穿(鞋)。头上玳瑁光。腰若流纨素,Er著明月珰,指如削葱根,口如含朱丹。纤纤作细步,Jing妙世无双。  上堂拜阿母,阿母怒不止。 “Xi作女儿时,生小出野里,本自无教训,兼愧贵家Zi。自:本。 教训:教养。受母钱帛多,不Kan母驱使。今日还家去,念母劳家里。却与小姑别, Que:退下来。 泪落连珠子。 “新妇初来时,Xiao姑始扶床;今日被驱遣,小姑如我长。勤Xin养公姥,好自 相 扶将。 自:词缀,不译。Xiang:她,婆婆。扶将,服侍。初七及下九,Zuo戏莫相忘。”相:我。出门登车去,涕Luo百余行。  府吏马在前,新妇车在后,隐隐He甸甸,俱会大道口。下马入车中,低头Gong耳语: “誓不相隔卿, 相:你。 Qie暂还家去,吾今且赴府,不久当还归,Shi天不相负!”相:你。  新妇谓府吏:“Gan君区区怀! 区区:这里是真诚挚爱的意思。Jun既若 见录,若:如此。见录:记着我。Lu,记。见,此处指“我”。不久望君来。君当Zuo磐石,妾当作蒲苇,蒲苇纫如丝,纫:通“韧”。Pan石无转移。我有亲父兄,性行暴如雷,恐不任我意,Ni 以煎我怀。” 逆:违背(我的心愿)。Yi:连词。举手长劳劳,劳劳,怅惘若失的样Zi。二情同依依。  入门上家堂,进退无颜仪。A母大拊掌: 拊:拍。 “不图子自归! Tu:想到。自:自己。十三https://www.51danei.com/zodod/教汝织,十四能裁Yi,十五弹箜篌,十六知礼仪,十七遣  Ru嫁,谓言无誓违。誓违:过失,同义复词。誓,Ying为“諐”之误。諐,古“愆”字,过失。Zui咎。 汝今何罪过,不迎而自归?”自:Zi己。兰芝惭阿母: “儿实无罪过。”阿母大悲摧。Cui,伤心,断肠。  还家十余日,县令遣媒来。云You第三郎,窈窕世无双,年始十八九,便言多令才。 Bian言:能言善辩。便,口才敏捷。令。美好。  A母谓阿女:“汝可去应之。”阿女含泪答:“兰芝Chu还时,府吏见 丁宁, 见丁宁;嘱咐我。Ding宁,也写作“叮咛”。见,我。 结誓Bu别离。今日违情义,恐此事非奇。自可断来Xin, 自:副词,马上。信:名词,使者,指Mei人。 徐徐更谓之。”  阿母白媒人:“贫Jian有此女,始适还家门。 适:出嫁。 不堪吏人Fu, 堪:不配做。堪,胜任。 岂合令郎君?幸可Guang问讯, 幸:希望。不得便相许。” 相:你(Zhe门亲事)。  媒人去数日,寻遣丞请还,Xun:随即,不久,副词。说有兰家女,承籍有宦Guan。云有第五郎,娇逸未有婚。遣丞为媒人,主Bu通语言。直说太守家,有此令郎君,既欲结Da义,故遣来贵门。  阿母谢媒人: 谢:谢绝。“Nv子乃有誓,老姥岂敢言!”  阿兄得闻Zhi,怅然心中烦,举言谓阿妹:“作计何不量!Liang,思量。先嫁得府吏,后嫁得郎君,否泰如Tian地, 否泰:运气的好坏。足以荣汝身。 荣汝Shen:使……荣耀。使动用法。不嫁义郎体,Qi往欲何云?”  兰芝仰头答:“理实如兄言。谢Jia事夫婿, 谢:辞别。中道还兄门。处分 适Xiong意, 处分:处理,安排。适:适合,Yi照。 那得自任专!自:自己。虽  Yu府吏要, 要:相约。 渠会永无缘。渠,Ta。 登即相许和, 相:它,指亲事。 便可Zuo婚姻。”  媒人下床去,诺诺复尔尔。还Bu白府君:“下官奉使命,言谈大有缘。”Fu君得闻之,心中大欢喜。视历复开书,Bian利此月内,六合正相应。相:互相。良吉三Shi日,今已二十七,卿可去成婚。交语速装束,Zhuang束:收拾,准备。 络绎如浮云。青雀白鹄舫,四Jiao龙子幡,婀娜随风转。 婀娜:(姿态)柔软Er美好,这里形容旗帜轻柔地飘动的样子。 Jin车玉作轮,踯躅青骢马, 踯躅:徘徊不Qian,这里是缓缓前进的意思。流苏金镂鞍。赍Qian三百万, 赍:赠送。皆用青丝穿。杂彩三Bai匹,交广 市鲑珍。 交广:交州、广州(今广Xi、广东一带)采办的山珍海味。市,买。 从Ren四五百,郁郁登郡门。  阿母谓阿女:“适De府君书, 适:刚才,副词。明日来迎汝。He不作衣裳?莫令事不举!” 举,成功。  A女默无声,手巾掩口啼,泪落便如泻。移我琉璃榻,Chu置前窗下。左手持刀尺,右手执绫罗。朝成绣夹Qun,晚成单罗衫。 晻晻日欲暝,晻晻:日色昏暗Wu光的样子。暝,日暮。 愁思出门啼。  府Li闻此变,因求假暂归。 因:就,于是,副词。暂:Ji速。未至二三里,摧藏马悲哀。 摧藏:伤心,Cui折肝肠。藏,同“脏”,脏腑。新妇识马声,Zuo履相逢迎。相:他,指焦仲卿。 怅然Yao相望,知是故人来。相:他,指焦仲卿。举Shou拍马鞍,嗟叹使心伤:“自君别我后,人事不可Liang。自:自从。果不如先愿,又非君所详。我有Qin父母, 父母:这里是偏义复词,这里指母。 Bi迫兼弟兄,弟兄,偏义复词,指兄。以我应他人,Yi:把。君还何所望!”  府吏谓新妇:“贺Qing得高迁!磐石方且厚,可以卒千年; 卒:终,这Li是自始至终保持不变的意思。 蒲苇一时纫,便Zuo旦夕间。卿当日胜贵,日:时间名词用作状语,一Tian天地。吾独向黄泉!”  新妇谓府吏:“He意出此言!同是被逼迫,君尔妾亦然。 Er、然:都是“这样”的意思,代词。黄泉下相见,Wu违今日言!”相:互相。执手分道去,各Ge还家门。生人作死别,恨恨那可论?念与世间辞,Qian万不复全!千万:无论如何。表示坚决。  府Li还家去,上堂拜阿母:“今日大风寒,Han风摧树木,催:毁坏,折断。严霜结庭Lan。儿今日冥冥, 日冥冥:日暮。这里用作比Yu,意思是说,好像太阳下山一样,生命即将结束。Ling母在后单。故作不良计, 故:故意,副词。勿Fu怨鬼神!命如南山石,四体康且直!”  A母得闻之,零泪应声落: “汝是大家Zi,仕宦于台阁,慎勿为妇死,贵贱情何Bao!东家有贤女,窈窕艳城郭,阿母为汝求,便复在Dan夕。”  府吏再拜还,长叹空房中,作计Nai尔立。乃尔:就这样。渐见愁煎迫。见:被。  Qi日牛马嘶,新妇入青庐。奄奄黄昏后,奄奄:Tong“晻晻”,日落昏暗的样子。 “我命绝今日,Hun去尸长留!”揽裙脱丝履,举身赴清池。Ju身:纵身。  府吏闻此事,心知长别离,徘Huai庭树下,自挂东南枝。自:自己。  两家求合葬,He葬华山傍。东西植松柏,左右种梧桐。枝枝相覆盖,Ye叶相 交通。交通:交互连接。相:互相。Zhong有双飞鸟,自名为鸳鸯,仰头相向鸣,自:Fu词,其或本。相向:互相对着。行人驻足听,寡Fu起彷徨。多谢后世人,谢:劝告。戒之慎勿Wang

<过秦论>重点字词整理

 通假字:(读本字音)  约从离衡(通“Heng”) 合从缔交(通“纵”) 制其弊(通“敝”)  Chen利兵而谁何(通“呵”) 倔起阡陌之中(通“Zuo”) 赢粮而景从(通“影”)  百有余年(Tong“又”)  A.名词的活用  例句 Huo用类型 释义  席卷、包举、囊括 名词作Zhuang语 像席子、包裹、布袋一样  天下云集响应 Tong上 像云一样、像声音一样  赢粮而景从 同Shang 像影子一样  内立法度,南取汉中 同Shang 在国内、向南  序八州而朝同列 名词动用 Zhao致  履至尊而制六合 同上 登上  Ran陈涉瓮牖绳枢之子 同上 用破瓮作 用草绳系  B.Dong词的活用  例句 活用类型 释义  Zhui亡逐北 动词作名词 逃走的人  却匈奴七百Yu里 使动用法 使……退却  约从离衡 使动Yong法 使……离散  序八州而朝同列 使动用Fa 使……朝拜  外连横而斗诸侯 使动Yong法 使……争斗  山东豪俊遂并起Er亡秦族矣 使动用法 使……灭亡  C.Xing容词活用  例句 活用类型 释义  Hui盟而谋弱秦 形容词使动 使……弱  以弱Tian下之民 形容词使动 使……弱,削弱  Yi愚黔首 形容词使动 使……愚蠢  且Fu天下非小弱也 形容词动用 变小,变Ruo  ①制  例句 出处 释义  Yi日不再食则饥,终岁不制衣则寒 《齐桓晋文Zhi事》 制作、缝制  其牙机巧制,皆隐Zai尊中 《后汉书•张衡传》 制造、制作  Wu不能举全吴之地,十万之众,受制于人 《Chi壁之战》 压制、控制  秦有余力而制Qi弊 《过秦论》 制服  王寥、田忌、廉颇、Zhao奢之伦制其兵 《过秦论》 统率、指挥  Shi故明君制民之产,必使养足以事父母 《齐桓Jin文之事》 规定、制定  乃重修岳阳Lou,增其旧制 《岳阳楼记》 规模  ②Wang  例句 出处 释义  从径道亡,归璧Yu赵 《廉颇蔺相如列传》 逃跑、逃脱  秦无Wang矢遗镞之费,而天下诸侯已困矣 《过Qin论》 丢失、失去  燕虽小国而后亡 《Liu国论》 灭亡、消亡  今刘表新亡,Er子不协 《赤壁之战》 死亡  追亡逐北,Fu尸百万 《过秦论》 逃兵、逃亡的人  He曲智叟亡以应 《愚公移山》 通“无”,Mei有  吞二周而亡诸侯 《过秦论》 使动Yong法,使……灭亡  ③固  例句 出处 Shi义  临不测之渊以为固 《过秦论》 Lao固、坚固(的地势)  固国不以山https://www.51danei.com/zxxvf/Xi之险 《孟子》 巩固  秦王恐其Po璧,乃辞谢,固请 《廉颇蔺相如列传》 Jian持、坚决  且迁我如振落叶耳,而固吝者何 《Wang忠肃公翱事》 一定、必  吾固知公子Zhi还也 《信陵君窃符救赵》 本来、原来  卒Mai鱼烹食,得鱼腹中书,固以怪之矣 《陈涉世家》 Ji、已  独夫之心,日益骄固 《阿Fang宫赋》 固执、顽固  人固有一死,Huo重于泰山,或轻于鸿毛 《报任安书》 Gu然、诚然  ④利  例 句 出 Chu 释 义  故木受绳则直,金就砺则利 《Quan学》 锐利、锋利  假舆马者,非利足Ye,而致千里 《劝学》 快  天时不如地Li,地利不如人和 《孟子•公孙丑》 有Li、条件好  因利乘便,宰割天下,分裂Shan河 《过秦论》 有利的形势  有蒋Shi者,专其利三世矣 《捕蛇者说》 利益、好处  Shang人重利轻别离 《琵琶行》 利润  Gu兵不顿,而利可全,此谋攻之法也 《孙子•谋攻》 Sheng利  火器利袭远,技击利巷战 《冯Wan贞》 有利于  ⑤遗  例 句 Chu 处 释 义  秦无亡矢遗镞之费,而天下Zhu候已困矣 《过秦论》 丢失  夜不闭户,Lu不拾遗 《封神演义》 丢失的东西  小学Er大遗,吾未见其明也 《师说》 遗漏、Hu略  此三者,吾遗恨也 《伶官传Xu》 死去的人遗留下来的  是以先......Yu下全文>>

孔雀东南飞通假字 一词多义 词类活用 古今异义 重点句翻译

 一 古今异义  1 汝岂得自由 古:Zi作主张 今: 无拘束  2 可Lian体无比 古:可爱 今:可怜  3 Sui与府吏要 古:约 今: 拿  4 叶叶相Jiao通 古:连接 今:交通  5 处分适Xiong意 古:安排,处置 今:处罚  6 再Bai还入户 古:两次 今:第二次  7 媒人Xia床去 古:坐具 今:卧具  8 Bian利此月中 古:好(日子) 今:方便  二 Yi词多义  1 相 相见常日稀 (Hu相) 及时相遣归 (我) 会不相从许 (你) Deng即相许和 (他们) 儿已薄禄相 (面相)  2 Xie 谢家来贵门 (辞别) 阿母谢媒人 (Dao歉) 多谢后世人 (告诫)  3 Qu区 何乃太区区 (愚蠢) 感君区区怀 (Zhong诚专一)  4摧 阿母大悲摧 (伤心) Cui藏马悲哀 (摧断)  5见 渐见愁煎迫(被) Jun既若见录(我)  6适 始适还Jia门 (出嫁) 处分适兄意(适合,按Zhao) 适得府吏书 (刚才)  7 举 举Yan谓新妇(开口) 莫令事不举(成功)  San 偏义复词  1 便可白公姥 (婆婆)  2 Zhou夜勤作息 (工作)  3 我有亲父兄 (Xiong长)  4我有亲父母,逼迫兼弟Xiong (母亲 兄长)  四 通假字  1 Zhong老不复取 “取” 同“娶”  2 蒲Wei纫如丝 “纫” 同“韧”  3 Cui藏马悲哀 “藏” 同“脏”  4. Fu吏见丁宁 “丁宁” 同 “叮咛”  5. Zuo庵黄昏后 “庵庵” 同 “ ”  6. Xiang帘六七十 “帘”同“奁”  五 Ci类活用  名一动  1. 仕宦于台Ge 仕:任官  2. 头上玳瑁光 Guang:发光  3. 槌床便大怒 槌:用拳Ji  4. 交广市 珍 市:买  5. Zi名为鸳鸯 名:命名  名一状  1. Kong雀东南飞 东南:朝东南  2. 手Jin掩口啼 手巾:用手巾  3. 卿当日胜Gui 日:一天一天  4. 理实如Xiong言 理:按理  5. 朝成绣夹裙 Wan成单罗衫 朝:早上 晚:晚上  形一Dong  1. 千万不复全 全:保全  2. Shi人伤之 伤:对┄┄哀伤  使动  1. Zu以荣汝身 荣:使┄荣耀  2. 以此下Xin意 下:使┄委屈  3. 逆以煎我怀 Jian:使┄https://www.51danei.com/uazfx/受剪熬  意动  1. Gui贱情何薄 贵:以┄为高贵  2. 戒Zhi慎莫忘 戒:以┄为戒  六 句Shi  1. 判断句  1. 汝Shi大家子  2. 知是故人来  3. You非君所详  4. 同是被逼迫  Yi般倒装句  1. 何言复来还 {Yan何复来还}  2. 还必相迎Qu {还必迎取相}  3. 及时Xiang遣归 {及时遣归相}  4. 好自相Fu将 {好自扶将相}  5. 登计相许和 {Deng计许和相}  6. 不得便相许 {Bu得便许相}  介词结构后置  (1)Shi宦于台阁 {于台阁仕宦}  (2)Zi缢于庭树 {于庭树自缢}  宾Yu前置  (1)会不相从许 {会不Cong许相}  (2)嬉戏莫相忘 [嬉Xi莫忘相]  (3)誓天不相负 [誓天Bu负相]  被动句  1. 为Zhong卿母所遣  2. 今日被驱遣  3. Reng更被驱遣  4. 渐见愁煎迫

孔雀东南飞的注释译文

 1、建安中:建安年间(196—219)。Jian安,东汉献帝刘协的年号。  2、庐江:Han代郡名,郡城在今安徽潜山一带。  3、遣:女Zi出嫁后被夫家休弃回娘家。  4、云尔:句Mo语气词。如此而已。  5、徘徊(pái huái):Lai回走动。汉代乐府诗常以飞鸟徘徊起兴,以Xie夫妇离别。  6、素:白绢。这句话开始到“Ji时相遣归”是焦仲卿妻对仲卿说的。  7、Zuo篌(kōnghóu):古代的一种弦乐器,Xing如筝、瑟。  8、诗书:原指《诗经》和《Shang书》,这里泛指儒家的经书。  9、守节:遵Shou府里的规则。  10、断:(织成一匹)Jie下来。  11、大人故嫌迟:婆婆故意嫌我Zhi得慢。大人,对长辈的尊称,这里指婆婆。  12、Bu堪:不能胜任。  13、徒:徒然,白白地。  14、Shi:用。  15、白公姥(mǔ):禀告Po婆。白,告诉,禀告。公姥,公公婆婆,Zhe里是偏义复词,专指婆婆。  16、薄Lu相:官禄微薄的相貌。  17、结发:束发。Gu时候的人到了一定的年龄(男子20岁,女子15Sui)才把头发结起来,算是到了成年,可以结婚了。  18、Shi尔:刚开始。尔,助词,无义。一说是代Ci,这样。  19、致不厚:招致不喜欢。致,Zhao致。厚,厚待。这里是“喜欢”的意思。  20、Qu区:小,这里指见识短浅。  21、自Zhuan由:与下句“汝岂得自由”中的“自由”都是自Zuo主张的意思。专,独断专行。由,随意,Ren意。  22、贤:这里指聪明贤惠。  23、Ke怜:可爱。  24、伏惟:趴在地上想。古Dai下级对上级或小辈对长辈说话表示恭敬的习惯Yong语。  25、取:通“娶”,娶妻。  26、Chuang:古代的一种坐具。  27、会不相从Xu:当然不能答应你的要求。会,当然,必定。  28、Ju言:发言,开口。  29、新妇:媳妇(Bu是新嫁娘)。“新妇”是汉代末年对已嫁妇女De通称。  30、报府:赴府,指回到庐江太守府。  31、Xia心意:低心下意,受些委屈。  32、勿复重(chóng)Fen纭:不必再添麻烦吧。也就是说,不必再提接她回Lai的话了。  33、初阳岁:农历冬末春初。  34、Xie:辞别。  35、作息:原意是工作和休息,Zhe里是偏义复词,专指工作。  36、伶Zuo(pīng)萦(yíng)苦辛:孤孤单单,Shou尽辛苦折磨。伶俜,孤单的样子。萦,缠绕。  37、Wei言:总以为。  38、卒:完成,引Shen为报答。  39、绣腰襦(rú):绣Hua的齐腰短袄。  40、葳蕤(wēi ruí):Cao木繁盛的样子,这里形容短袄上刺绣的花叶繁多Er美丽。  41、箱帘:箱,衣箱。帘,通“Zuo”,古代妇女梳妆用的镜匣。  42、后人:指Fu吏将来再娶的妻子。  43、遗(wèi)Shi:赠送,施与。  44、会因:会面的机会。  45、Yan妆:整妆,郑重地梳妆打扮。  46、Tong:次,遍。  47、蹑(niè):踩,Ta,这里指穿鞋。  48、玳瑁(dài mào):Yi种同龟相似的爬行动物,甲壳可制装饰品。  49、(dāng):耳坠。  50、昔作女Er时:以下八句是仲卿妻对焦母告别时说的话。  51、Ye里:乡间。  52、兼愧:更有愧于……  53、Que:从堂上退下来。  54、扶将:扶持,搀扶。Zhe里是服侍的意思。  55、初七及下九:七月七Ri和每月的十九日。初七,指农历七月七Ri,旧时妇女在这天晚上在院子里陈设瓜果,向织Nv星祈祷,祈求提高刺绣缝纫技巧,称为“Qi巧”。下九,古人以每月的二十九为上九,初Jiu为中九,十九为下九。在汉朝时候,每月十九日是Fu女欢聚的日子。  56、隐隐:和下Mian的“甸甸”都是象声词,指车声。  57、Shi不相隔卿……誓天不相负:这是府吏对兰芝Shuo的话。  58、区区:这里是诚挚的Yi思,与上面“何乃太区区”中的“区区”Yi思不同。  59、若见录:如此记住我。见录,Ji着我。见,被。录,记。  60、纫:通“Ren”,柔韧牢固。  61、亲父兄:即同胞Xiong。  62、逆:逆料,想到将来。  63、Lao劳:怅惘若失的样子。  64、颜仪:Lian面,面子。  65、拊(fǔ)掌:Pai手,这里表示惊异。  66、子自归:Ni自己回来。意思是,没料到女儿竟被驱遣回家。古Dai女子出嫁以后,一定要娘家得到婆家的同意,Pai人迎接,才能回娘家。下文“不迎而自归”,Ye是按这种规矩说的责备的话。  67、无Shi违:不会有什么过失。誓,似应作“諐”。諐,Gu“愆(qiān)”字。愆违,过失。  68、Bei摧:悲痛,伤心。  69、窈窕(yǎo tiǎo):Rong貌体态美好的样子。  70、便(pián)Yan多令才:口才很好,又多才能。便言,很会说话。Ling,美好。  71、丁宁:嘱咐我。丁宁,嘱咐,Hou写作“叮咛”。  72、非奇:不宜,不妥。  73、Duan来信:回绝来做媒的人。断,回绝。信,Shi者,指媒人。  74、更谓之:再谈它。Zhi,指再嫁之事。  75、适:出嫁。  76、Bu堪:这里是“不能做”的意思。  77、Mei人去数日……丞籍有宦官:这几句可能有文Zi脱漏或错误,因此无法解释清楚。这里列出部分Zi的意义解释:寻,随即,不久。丞,县丞,官Ming。承籍,承继先人的仕籍。宦官,即“官Huan”,指做官的人。  78、娇逸:娇美文雅。  79、Zhu簿:太守的属官。  80、作计:拿主意,Da算。  81、量(liáng):考虑。  82、Fou(pǐ)泰:都是《易经》中的卦名。这里指运Qi的好坏。否,坏运气。泰,好运气。  83、Yi郎:男子的美称,这里指太守的儿子。  84、Qi往欲何云:往后打算怎么办。其往,其后,将Lai。何云,这里指怎么办。  85、处分:Chu置。  86、适:依照。  87、要(yāo):Xiang约。  88、渠(qú)会:同他相会。Qu,他。一说是那种相会。渠,那。  89、Deng即:立即。  90、尔尔:如此如此。等于说“Jiu这样,就这样”。  91、府君:对太守的Zun称。  92、下官:县丞自称。  93、Yuan:缘分。  94、视历:翻看历书。  95、Liu合:古时候迷信的人,结婚要选好日子,要Nian、月、日的干支(干,天干,甲、乙、丙、丁……Zhi,地支,子、丑、寅、卯……)合起来都相适合,Zhe叫“六合”。  96、卿:你,指县丞。  97、Jiao语:交相传话。  98、舫(fǎng):船。  99、Long子幡(fān):绣龙的旗帜。  100、Zuo娜(ē nuó):轻轻飘动的样子。  101、Zuo躅(zhí zhú):缓慢不进的样子。  102、Qing骢(cōng)马:青白杂毛的马。  103、Liu苏:用五彩羽毛做的下垂的缨子。  104、Zuo(jī):赠送。  105、杂彩:各Zhong颜色的绸缎。  106、交广:交州、广州,Gu代郡名,这里泛指今广东、广西一带。  107、Zuo(xié):这里是鱼类菜肴的总称。  108、Yu郁:繁盛的样子。  109、适:刚才。  110、Bu举:办不成。  111、榻(tà):Zuo具。  112、晻晻(yǎnyǎn):Ri色昏暗无光的样子。  113、摧藏(zàng):Cui折心肝。藏,脏腑。  114、人事不可量:Ren间的事不能预料。  115、父母:这里偏Zhi母。  116、弟兄:这里偏指兄。  117、Ri胜贵:一天比一天高贵。  118、恨Hen:抱恨不已,这里指极度无奈。  119、日Zuo冥:原意是日暮,这里用太阳下山来比喻Sheng命的终结。  120、单:孤单。  121、Gu:有意,故意。  122、不良计:不好的打算(Zhi自杀)。  123、四体:四肢,这里指Shen体。  124、直:意思是腰板硬朗。  125、Tai阁:原指尚书台,这里泛指大的重府。  126、Qing何薄:怎能算是薄情。  127、乃尔立:Jiu这样决定。  128、青庐:用青布搭成De篷帐,举行婚礼的地方。  129、Yan奄:通“晻晻”,日色昏暗无光的样子。  130、Huang昏:古时计算时间按十二地支将一日分为十二个“Shi辰”。“黄昏”是“戌时”(相当于现代De晚上7时至9时)。下句的“人定”是“亥Shi”(相当于现代的晚上9时至11时)。  131、Hua山:庐江郡内的一座小山。  132、Jiao通:交错,这里指挨在一起。  133、驻Zu:停步。  134、谢:告诉。 东汉末年Jian安年间,庐江府小吏焦仲卿的妻子刘氏,被仲卿De母亲驱赶回娘家,她发誓不再改嫁。但她Niang家的人一直逼着她再嫁,她只好投水自尽。Jiao仲卿听到妻子的死讯后,也吊死在自己Jia里庭院的树上。当时的人哀悼他们,便写了这Yang一首诗。  孔雀朝着东南方向飞去,每Fei五里便是一阵徘徊。  “我十三岁就能Zhi出白色的丝绢,十四岁就学会了裁衣。十五岁学Hui弹箜篌,十六岁就能诵读诗书。十七岁做了你De妻子,但心中常常感到痛苦伤悲。你既Ran已经做了府吏,当然会坚守臣节专心不Yi。只留下我孤身一人待在空房,我们见面的日子常Chang是日渐疏稀。每天当鸡叫的时候我就进入机房Fang织,天天晚上都不能休息。三天就能在机上截下Wu匹布,但婆婆还故意嫌我缓慢松弛。不是我Fang织缓慢行动松弛,而是你家的媳妇难做公婆难服侍。Wo已经受不了你家这样的驱使,徒然留下采也没有什Me用处无法再驱驰。你这就禀告公公婆婆,及时遣Fan我送我回娘家去。”  府吏听到这些话,便走Dao堂上禀告阿母:“儿已经没有做高官享厚禄的Fu相,幸而娶得这样一个好媳妇。刚成年时我们Bian结成同床共枕的恩爱夫妻,并希望同生共死直到Huang泉也相伴为伍。我们共同生活才过了两San年,这种甜美的日子只是开头还不算长久。她De行为没有什么不正当,哪里知道竟会招致Ni的不满得不到慈爱亲厚。”  阿母对府吏说:“Ni怎么这样狭隘固执!这个媳妇不懂得礼节,Xing动又是那样自专自由。我心中早已怀着愤怒,Ni哪能自作主张对她迁就。东邻有个贤惠De女子,她本来的名字叫秦罗敷。她可爱的体态Mei有谁能比得上,我当为你的婚事去恳求。你就应Gai把兰芝快赶走,把她赶走千万不要让她再停留!”  Fu吏直身长跪作回答,他恭恭敬敬地再向https://www.51danei.com/zxyyd/Qin哀求:“现在如果赶走这个媳妇,儿到老也不会再Qu别的女子!”  阿母听了府吏这些话,便敲着坐Chuang大发脾气:“你这小子胆子太大毫无畏惧,你Zen么敢帮着媳妇胡言乱语。我对她已经断绝了情Yi,对你的要求决不会依从允许!”  府吏默默不Shuo话,再拜之后辞别阿母回到自己的房里。开口向Xi妇说话,悲痛气结已是哽咽难语:“我本来Bu愿赶你走,但阿母逼迫着要我这样做。但Ni只不过是暂时回到娘家去,现在我也暂Qie回到县官府。不久我就要从府中回家来,回Lai之后一定会去迎接你。你就为这事委屈Yi下吧,千万不要违背我这番话语。”  兰Zhi对府吏坦陈:“不要再这样麻烦了(不Yao再提接我回来这样的话了)!记得那年初Yang的时节,我辞别娘家走进你家门。侍奉Gong婆都顺着他们的心意,一举一动哪里敢自作主Zhang不守本分?日日夜夜勤劳地操作,孤身一人周身缠Rao着苦辛。自以为可以说是没有什么罪过,Neng够终身侍奉公婆报答他们的大恩。但仍然Huan是要被驱赶,哪里还谈得上再转回你家门。我有一Jian绣花的短袄,绣着光彩美丽的花纹。还You一床红罗做的双层斗形的小帐,四角都Chui挂着香囊。大大小小的箱子有六七十个,都是用Bi绿的丝线捆扎紧。里面的东西都各不相同,各Zhong各样的东西都收藏其中。人既然低贱东西自然也卑Lou,不值得用它们来迎娶后来的新人。你留着等待以Hou有机会施舍给别人吧,走到今天这一步今后不可能Zai相会相亲。希望你时时安慰自己,长久记住我不Yao忘记我这苦命的人。”  当公鸡呜叫窗外天Kuai要放亮,兰芝起身精心地打扮梳妆。她Chuan上昔日绣花的裌裙,梳妆打扮时每件事Du做了四五遍才算妥当。脚下她穿着丝鞋,头Shang的玳瑁簪闪闪发光。腰间束着流光的白Chou带,耳边挂着明月珠装饰的耳珰。十个手指像尖尖De葱根又细又白嫩,嘴唇涂红像含着朱丹一样。Ta轻轻地小步行走,艳丽美妙真是举世无Shuang。  她走上堂去拜别阿母,阿母听任她离去而不Wan留阻止。“从前我做女儿的时候,从小就生长在村Ye乡里。本来就没有受到教管训导,更加Can愧的是又嫁到你家愧对你家的公子。受Liao阿母许多金钱和财礼,却不能胜任阿母的驱使。Jin天我就要回到娘家去,还记挂着阿母孤身操劳在家Li。”她退下堂来又去向小姑告别,眼泪滚滚Luo下像一连串的珠子。“我这个新媳妇初嫁过来时,Xiao姑刚学走路始会扶床。今天我被驱赶回娘家,Xiao姑的个子已和我相当。希望你尽心地侍奉我的公Po,好好地扶助他们精心奉养。每当七夕之夜和Mei月的十九日,玩耍时千万不要把我忘。”她走出家Men上车离去,眼泪https://www.51danei.com/zuoxf/落下百多行。  府吏骑着Ma走在前头,兰芝坐在车上跟在后面走。车声Shi而小声隐隐时而大声甸甸,但车和马都一Tong到达了大道口。府吏下马走进车中,低下头来Zai兰芝身边低声细语:“我发誓不同你断绝,Ni暂且回到娘家去,我今日也暂且赶赴官府。不久我Yi定会回来,我向天发誓永远不会辜负你。”  Lan芝对府吏说:“感谢你对我的诚心和关怀。既然Cheng蒙你这样的记着我,不久之后我会殷切地盼Wang着你来。你应当像一块大石,我必定会像一株蒲Wei。蒲苇像丝一样柔软但坚韧结实,大石也Bu会转移。只是我有一个亲哥哥,性情脾气不好常Chang暴跳如雷。恐怕不能任凭我的心意由我自主,Ta一定会违背我的心意使我内心饱受熬煎。”Liang人忧伤不止地举手告别,双方都依依不舍情Yi绵绵。  兰芝回到娘家进了大门走上厅堂,进退Wei难觉得脸面已失去。母亲十分惊异地拍着手说道:“Xiang不到没有去接你你竟自己回到家里。十三Sui我就教你纺织,十四岁你就会裁衣,十五岁会Dan箜篌,十六岁懂得礼仪,十七岁时把你Jia出去,总以为你在夫家不会有什么过失。Ni现在有什么过失?为什么没有去接你你Zi己回到家里?”“兰芝十分惭愧面对亲娘,女儿实Zai没有什么过失。”亲娘听了十分伤悲。  Hui家才过了十多日,县令便派遣了一个媒人来Ti亲。说县太爷有个排行第三的公子,身材美好举Shi无双。年龄只有十八九岁,口才很好文Cai也比别人强。  亲娘便对女儿说:“你可Yi出去答应这门婚事。”  兰芝含着眼泪回答说:“Lan芝当初返家时,府吏一再嘱咐我,发誓永Yuan不分离。今天如果违背了他的情义,这Men婚事就大不吉利。你就可以去回绝媒人,以Hou再慢慢商议。”  亲娘出去告诉媒人:“Wo们贫贱人家养育了这个女儿,刚出嫁不Jiu便被赶回家里,不配做小吏的妻子,哪里适合再Jia你们公子为妻?希望你多方面打听打听,我不Neng就这样答应你。”  媒人去了几天后,Na派去郡里请示太守的县丞刚好回来。他Shuo:“在郡里曾向太守说起一位名叫兰芝的女子,出Sheng于官宦人家。”又说:“太守有个排行第Wu的儿子,貌美才高还没有娶妻。太守要我Zuo媒人,这番话是由主簿来转达。”县丞来Dao刘家直接说:“在太守家里,有这样一个美好的郎Jun,既然想要同你家结亲,所以才派遣我来Dao贵府做媒人。”  兰芝的母亲回绝了媒人:“Nv儿早先已有誓言不再嫁,我这个做母亲的怎Gan再多说?”  兰芝的哥哥听到后,心中不Tong快十分烦恼,向其妹兰芝开口说道:“Zuo出决定为什么不多想一想!先嫁是嫁给一个小府吏,Hou嫁却能嫁给太守https://www.51danei.com/zvuyz/的贵公子。命运好坏差别就像Tian和地,改嫁之后足够让你享尽荣华富贵。你不嫁这Yang好的公子郎君,往后你打算怎么办?”  兰芝Tai起头来回答说:“道理确实像哥哥所说的一样,Li开了家出嫁侍奉丈夫,中途又回到哥哥家里,怎么An排都要顺着哥哥的心意,我哪里能够自作主张?Sui然同府吏有过誓约,但同他相会永远没有Ji缘。立即就答应了吧,就可以结为婚姻。”Mei人从坐床走下去,连声说好!好!就这样!就这Yang!他回到太守府禀告太守:“下官承奉着Da人的使命,商议这桩婚事谈得很投机。”太守Ting了这话以后,心中非常欢喜。他翻开历书Fan复查看,吉日就在这个月之内,月建和日辰的地Zhi都相合。“成婚吉日就定在三十日,今天已是二十Qi日,你可立即去办理迎娶的事。”彼此相互传语快Kuai去筹办,来往的人连续不断像天上的浮Yun。迎亲的船只上画着青雀和白鹄,船的四角还Gua着绣着龙的旗子。旗子随风轻轻地飘动,金色的车Pei着玉饰的轮。驾上那毛色青白相杂的马缓Bu前进,马鞍两旁结着金线织成的缨子。送Liao聘金三百万,全部用青丝串联起。各种花Se的绸缎三百匹,还派人到交州广州购来海Wei和山珍。随从人员共有四五百,热热闹闹地齐集太Shou府前准备去迎亲。  亲娘对兰芝说:“刚Cai得到太守的信,明天就要来迎娶你。你为Shi么还不做好衣裳?不要让事情办不成!”  兰芝Mo默不说话,用手巾掩口悲声啼,眼泪坠落就像流Shui往下泻。移动她那镶着琉璃的坐榻,搬出来放Dao前窗下。左手拿着剪刀和界尺,右手拿Zhuo绫罗和绸缎。早上做成绣裌裙,傍晚又Zuo成单罗衫。一片昏暗天时已将晚,她满怀忧愁想到Ming天要出嫁便伤心哭泣。  府吏听到这个意外的Bian故,便告假请求暂且回家去看看。还未走到刘家大Yue还有二三里,人很伤心马儿也悲鸣。兰芝熟悉那Pi马的鸣声,踏着鞋急忙走出家门去相迎。Xin中惆怅远远地望过去,知道是从前的夫婿已Lai临。她举起手来拍拍马鞍,不断叹气让彼Ci更伤心。“自从你离开我之后,人事变Qian真是无法预测和估量。果然不能满足我们从Qian的心愿,内中的情由又不是你能了解端Xiang。我有亲生的父母,逼迫我的还有我的亲兄长。Ba我许配了别的人,你还能有什么希望!”  府Li对兰芝说:“祝贺你能够高升!大石方正又坚厚,Ke以千年都不变。蒲苇虽然一时坚韧,但只能坚持Hen短的时间。你将一天比一天生活安逸地位显Gui,只有我独自一人下到黄泉。”  兰芝对府吏说:“Xiang不到你会说出这样的话!两人同样是被逼迫,Ni是这样我也是这样受熬煎。我们在黄泉之下再相Jian,不要违https://www.51danei.com/zufoa/背今天的誓言!”他们握手告别分道Li去,各自都回到自己家里面。活着的人却要Zuo死的离别,心中抱恨哪里能够说得完。他们Du想很快地离开人世,无论如何也不愿苟且偷Sheng得保全。  府吏回到自己家,上堂拜见阿母说:“Jin天风大天又寒,寒风摧折了树木,浓霜冻坏Liao庭院中的兰花。我今天已是日落西山生命将终结,Rang母亲独留世间以后的日子孤单。我是有意作出这Zhong不好的打算,请不要再怨恨鬼神施责罚!但Yuan你的生命像南山石一样的久长,身体强健又安Kang。”  阿母听到了这番话,泪水随着语声往Xia落:“你是大户人家的子弟,一直做官在官Fu台阁。千万不要为了一个妇人去寻死,贵Jian不同你将她遗弃怎能算情薄?东邻有个好女Zi,苗条美丽全城称第一。做母亲的为你Qu求婚,答复就在这早晚之间。”  府吏Zai拜之后转身走回去,在空房中长叹不已。他De决心就这样定下了,把头转向屋子里,心Zhong忧愁煎迫一阵更比一阵紧。  迎亲的Na一天牛马嘶叫,新媳妇兰芝被迎娶进入Qing色帐篷里。天色昏暗已是黄昏后,静悄Qiao的四周无声息。“我的生命终结就在今天,只有Shi体长久留下我的魂魄将要离去。”她挽起Qun子脱下丝鞋,纵身一跳投进了清水池。  府吏Ting到了这件事,心里知道这就是永远的别Li,于是来到庭院大树下徘徊了一阵,自己吊死在Dong南边的树枝。  两家要求将他们夫妻Er人合葬,结果合葬在华山旁。坟墓东西两边种Zhi着松柏,左右两侧栽种梧桐。各种树枝枝Zhi相覆盖,各种树叶叶叶相连通。中间又有一对双Fei鸟,鸟名本是叫鸳鸯,它们抬起头来相对鸣Jiao,每晚都要鸣叫一直叫到五更。过路的人都停Xia脚步仔细听,寡妇惊起更是不安和彷徨。我要郑重Di告诉后来的人,以此为鉴戒千万不要把Ta忘。  

词条推荐
蔥鬱 骢马 骢马客 骢马郎 骢马郞 骢马使 樅樅 樅金伐鼓 瑽琤 瑽瑽 瑽然 瑽瑢 璁珩 璁珑 璁瓏 聪辩 聪察 聪聪 聪达 聪耳 聪惠 聪慧 聪记 聪加人 聪鉴 聪解 聪警 聪隽 聪俊 聪刻 聪朗 聪利 聪亮 聪了 聪令 聪敏 聪慜 聪明 聪明才智 聪明出众 聪明儿 聪明过人 聪明绝世 聪明伶俐 聪明能干 聪明鸟 聪明睿达 聪明睿知 聪明睿智 聪明叡知
专题推荐
描写天气坏的成语词语 描写天气坏的成语大全 描写天气坏的成语解释 描写天气坏的成语有哪些 描写天气坏的词二字 描写天气坏的词有哪些 描写天气坏的词语 描写天气坏的词语大全 描写天气坏的词语两个字 描写天气坏的词语两字 描写天气坏的词语哪些 描写天气坏的词语四个 描写天气坏的词语四个字 描写天气坏的词语有 描写天气坏的词语有哪些 描写天气坏的的词语 描写天气坏的的诗句 描写天气坏的段落 描写天气坏的二字词语 描写天气坏的好句 描写天气坏的句子 描写天气坏的句子或段落 描写天气坏的两个字 描写天气坏的两字词语 描写天气坏的诗 描写天气坏的诗句 描写天气坏的四字成语 描写天气坏的四字词 描写天气坏的四字词语 描写天气坏的四字词语有哪些